NESICHAH SHEL SIMCHAH
Sarit Hadad

Balailah bachalom raiti nesichah
im keter shel zahav vesharvit k'samim
balailah bachalom hi bein batim halchah
im chiyuch rachav shemecholel nisim

Balailah bachalom hanesichah chiychah
el yeled shepoched mechalomot ra'im
balailah bachalom hanesichah shalchah
perurim shel tz'chok lechol hachalashim

Balailah bachalom raiti nesichah
se'arah aroch mabatah amok
vechol mi she'elav hanesichah chiychah
shachach et hatzarot vehitchil litz'chok

Chorus
Ani hanesichah shetavi lecha simchah
ani hanesichah shetelamed otcha litz'chok
ve'im tosheet yadcha latikvah shebelibcha
er'kod itcha ad sof hachalomot
(x2)

Balailah bachalom hanesichah shalchah
b'rachot ve'ichulim shel osher lechulam
balailah bachalom hanesichah zarchah
ki tza'ar uche'ev parchu meha'olam

Balailah bachalom chaychu el hanesichah
se'arah aroch vekolah matok
balailah bachalom rikdu im han'sichah
vechol hade'agot yehafchu litz'chok

Chorus