OR (2)
Sarit Hadad

Mah sheno'ad likrot yikreh
k'shezeh yavo atah tir'eh
shezeh hachi nachon
shezeh hachi bamakom
mah shetzarich likrot nir'eh
mah shenistar od yitgaleh
bazman hanachon
k'sheyihyeh becha maspik makom

Zeh kol mah she'over alai
zeh kol mah sheshomer alai
ulai achshav zeh lo kedai lada'at hakol
rak lizkor she'atah yachol
gam tinok tzarich lipol
k'dei lakum, k'dei lig'dol
ve'od tir'eh tavin hakol

Mah shetzarich lavo yavo
im kol hatov vehara shebo
vezeh yasig gam otcha
klalah o brachah

Ve'or katan otcha yadrich
bein tov lera lamah shetzarich
vezeh yikreh pit'om
vezeh yargish nachon

Zeh kol mah she'over alai...