RIJAYA
Sarit Hadad

Besimlah levanah
be'avnei hap'ninah
kol halailah li velah
hi menifah yadah
uveketzev rakdah
litz'lilei hamanginah

Lo ed'a eich lin'tosh
shtei einei harakot
lachashah bi esh chamah
uve'elef kolot
yenag'nu kinorot
litz'lilei manginah

Rizhaya rizhaya
lo chashuv mah shehayah
rizhaya rizhaya
at emet o ashlayah
(x2)

Aha wai wai
wai wai wai wai
(x2)

Hu bachur kazeh
hu zeh ve'akshan
ume'eifo lo yoda'at
mah bich'lal
shtei einaim bo'arot
harbeh zman
al gitarah menagen kol hazman
kol ha'erev mezamer
vekol haleil
shir atik
le'ahavah she-???
kol ha'erev hu ???
li et halev
ad haboker hu poret
kol hazman

Kol hazman, kol hazman, kol hazman
chayay befiv hu menagen
Kol hazman, kol hazman, kol hazman
mevakesh umitchanen
kol hazman