TIFTEF HAGESHEM
Sarit Hadad

Tif'tef hageshem bechoz'kah
haru'ach be'oznai sharkah
im kar bachutz - zeh lo nora
im kar balev - zot hi tzarah

Elohai shebashamaim,
ein mah lehagid
min ha'osher el ha'etzev
chevel dak maf'rid
stam yoshevet veko'evet
ein al mah lichyot
vehageshem metaf'tef veshotef od yom

Chalfu yamim kashim kol kach
k'mo siyut bilti nish'kach
bim'kom litz'chok ani bochah
ve'ein bi rega menuchah