Tni Lo Et Halev
Sarit Hadad

Omrim alav shehu parpar
Aluf hasipurim
Ya'akotz otach mikol hakiwunim
Hib'tiach she'ikach otach ito leroma
Velesovev kamoch chasar diplomah

Ach ad beshelach kol kach betuchah
Yoshevet she'aot umechakah
Ve'et atzmecha amok machnisah
Lemalkodet sh'ein lah motza

Refrão
Tni lo et halev titni lo
Vehu imkor lach chalomot
Tar'ilo al tewatri lo
Ki at bishvilo motarot

Mistovev lo balelot ba'ir
Kmo sevivon
U bechol pinah zorek od pitayon
Ishlach lach mesarim shehu mitga'agea
Ubiladayid hu kvar mishtagea

Ach ad beshelach kol kach betuchah
Yoshevet she'aot umechakah
Ve'et atzmecha amok machnisah
Lemalkodet sh'ein lah motza