TZIPOR CHOFSHIAH
Sarit Hadad

Rotzah lihyot k'mo tzipor chofshiah
letayel bekef mim'dinah lim'dinah
lishmo'a shir chadash milim umanginah
lashir lechulam al ke'ev ve'ahavah.
Rotzah lihyot k'mo tzipor chofshiah
al tichbol oti mitoch ahavah
hachaim yafim hem chagigah g'dolah
ani ohevet lichyot veyesh bishvil mah.

Ani yoda'at she'ata bi me'ohav
ach lo rotzah lalechet el harav
ani yoda'at she'ata bi me'ohav
tov li kacha, tov li achshav.

Emunim lecha shomeret al tid'ag
lif'amim ani rozah lihyot levad
ani otcha ohevet lo ozevet
ach al cheruti ani lo mevateret.
Rotzah lihyot k'mo tzipor chofshiah
letayel bekef mim'dinah lim'dinah
lishmo'a shir chadash milim umanginah
lashir lechulam al ke'ev ve'ahavah.

Ani yoda'at...