Yam Shel Ahavah
Sarit Hadad

(With Lior Farchi)

Bemabat shebe'einecha ganavta et libi
Bechiyuch shikri shehevi li et hastav
Lo kanit perach leyom huladeti
Lo sha'alta eifoh k'sheka'av.

Yam shel ahavah
Hayah li bishvilcha
Hayiti me'ohevet
Ratziti et libcha.

(Chorus)
Mah natata li tagid
mah yesh li mimcha
Lo avar velo atid
Ani lo tz'richah otcha.

Hachaim itcha nir'u li kmo seret dimyoni
Ve'et hahavtachot lo ratzita leshanot
Ach pit'om giliti zeh na'ar bogdani
Lo notar bi ko'ach lechakot

Yam shel ahavah
Hayah li bishvilcha
Hayiti mishtaga'at
Lichyot rak letzidcha.

(Chorus)
Mah natata li tagid
Mah yesh li mimcha
Lo avar velo atid
Ani lo tz'richah otcha.

(Repeat Chorus)