Yareach shachor
Sarit Hadad

Dma'ot, zol'got zol'got zol'got...
ve'atzuvot hamach'shavot.
Umah nish'ar li? Mah nish'ar?
Rak zichronot min he'avar.

Hakol avar, hakol nig'mar,
ahavot vehatik'vot.
Umah shemechakeh machar...
zeh rak ye'ush ve'achzavot.

Yare'ach shachor velev shenish'bar
ve'ein li mis'tor ve'ein li machar.
Yare'ach shachor, kamah ra li umar.
Ve'eifo ha'or sheyashuv veyiz'rach.

Ve'ein li, ein li af echad.
Sheya'azor yoshit li yad.
chaim betzel hazichronot.
chaim betoch hadika'onot.

Hakol avar hakol nigmar...
Umah nish'ar li? Mah nish'ar?

Rak haye'ush vehab'didut.
Vezeh atzuv zeh k'mo lamut.

Yare'ach shachor velev shenish'bar
ve'ein li mis'tor ve'ein li machar.
Yare'ach shachor, kamah ra li umar.
Ve'eifo ha'or sheyashuv veyiz'rach.