Zeh hasod sheli
Sarit Hadad

Yoshevet li babayit vehamach'shavot olot
mitrotzetzot bli seder
ve'osot li be'ayot
choshevet rak aleicha, zeh oseh li tov balev
ani yoda'at shekor'im lezeh lehitahev.

Ani ulai t'mimah vezeh hasod sheli
atah bishvili lo stam yadid sheli
hachaverim amru atah lo bishvili
az al na tesachek baregashot sheli.
Ani ulai t'mimah vezeh hasod sheli
atah bishvili, chalom matok sheli
hachaverim amru atah lo bishvili
ani ulai t'mimah vezeh hasod, hasod sheli

Azov oti beintaim, ten li haf'sakah
ani rotzah k'tzat zman k'dei leheraga mimcha
hachiyuch shelach hu kesem shegorem li lepitui
shekasheh li lehaf'rid
bein haratzui vehamatzui.