Kararsýn Dünyam
Serdar Ortaç

Bir sabah yaðmurla ýslandýðýn gün
Yüzüme bakmaya utanacaksýn
Bende býraktýðýn hatýralarla
Ömrünce ah çekip aðlayacaksýn

Kimseler görmeden güzelliðini
Benimle mahþerde yaþlanacaksýn
Ýçimde son kalan mutsuzluðunla
Bana katlanmaya alýþacaksýn

Sanmaki dünyama güneþ doðacak
Sen yoksan bir daha gün doðmayacak

Kararsýn dünyam yýkýlsýn daðlar
Artýk kendimden baþka dostum yok
Sen demezmiydin erkek aðlamaz
Bak sýrýlsýklam oldum þansým yok