Piþmaným
Serdar Ortaç

Dur durduðun yerde, gitme
Ben daha da piþmaným
Bak benim o yaþam ilacým sende
Bugün kölen, yarýn hükümdarým

Suçluyum, hatalýyým, bin kez hatýrlatma
Kaç zaman geçirdik aþkta, kaldýrýp atma
Gençliðe, çocukluða ver tüm günahlarýmý
Sen neler neler affettin, baðýþla saflýðýmý

Harcýyorum geri kalan yýllarýmý
Hiç bir ceza bedel deðil günahlarýma
Keþke düþünmeden seni kýrmasaydým
Piþmaným her gün yaptýðým hatalarýma