Ýsmi Lazým Deðil
Serdar Ortaç

Aynada bakýp yüzüme, kendime isyan ederim
Bu akþam hüzünlerime, seni de katar giderim

Neden se herþey yalan, bu aþk sende kalan
Neden se her gönülde vicdan aradým, vicdan
Kurtulup gider gibi bütün çilelerimden
Tut hadi tut býrakma, çocuksu yüreðimden

Ýsmi lazým deðil, beni o zalim yaktý
Ýsmi lazým deðil, o bir vefasýz çýktý
Ýsmi lazým deðil, döküldü gözyaþýmdan
Yerden yere vurdu bu yüreði, hesabýný soracaðým