Ben Dul Bir Kadýným
Sezen Aksu

Ben dul bir kadýným
Öyle her istediðimle beraber olamam
Ben dul bir kadýným
Canýmýn istediðince gezip tozamam
Bir kýz arkadaþýmla bir yere gitsem
Birine kazara gülerek selam versem
Ya da biraz fazla giyinip süslensem
Dedikodu olur çünkü dul bir kadýným

Ben dul bir kadýným
Bir gün yeniden birisini beðenirsem
Beraber olursak
Bir kaç kez yanyana görülürsem
Dedikodu çarklarý o an hýzla çalýþýr
Bakalým alýr mý seni söylentisi dolaþýr
Erkeðin ailesi adamakýllý telaþlanýr
Ortalýk bir karýþýr
Çünkü dul bir kadýným

Ben dul bir kadýným
Bin türlü baskýyý omuzlarýmda taþýrým
Haklý ya da haksýzmýþým
Önemi yok
Bir kere boþanmýþým

Benim de duygularým varmýþ
Bunlardan kime ne
Seçme þansým yok
Boyun eðdim kadere
Bana ben deðil kurallar sahip çýkar
Saygýnlýðým baðlýdýr daima bir erkeðe