Çocuk
Sezen Aksu

Bir yerlerde bir çocuk doðdu
Sancýsýný içimde duyuyorum
Kimbilir kimin çocuðusun
Gözlerinde güneþi görüyorum

Gözlerinde hayat pýrýl pýrýl
Ellerinde ümitlerimiz var
Dünyanýn bütün pisliklerine
Sýkýlmýþ o minik yumruklar

Güzel bebek buram buram
Ýnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlýðýn
Sýrtýnda dünyayý taþýyorsun

Kim olursa olsun anan baban
Sorumluyum onlar kadar senden
Adýný hiç bilmesem bile
Benim öz be öz çocuðumsun sen