En Uzun Gece
Sezen Aksu

Sevdanýn büyüdüðü en uzun gecede bir yerdeyim
Ben uzandýðým isteðe çok uzak o yerde kendimleyim
O dualarýn bittiði hasretin delice haykýrdýðý
Ve karanlýðýn indiði bir yasak gönülle beraberim

Bir posta çantasýndaki içli bir mektup sayfasýndayým
Bir þarký cümlesindeki çaðlayan o bilmez nefesteyim
Özlemlerle saran kollarda belki yorgun bir nabýzdayým

Önce kendi sarhoþ olup devrilen düþen her kadehteyim
Her doðum öncesinde korkuyla beslenen sancýlardayým
Parça parça bölündüðüm hiçlikte son yalnýzlýklardayým
Ýnsanýn o çaðlar boyu varmaya çalýþtýðý gerçekte
Ve hayatý sevgiyle örmek için yorulmuþ sabýrdayým

Kendimde insaný affettim o en güzel ak sebepteyim
Bazen de bir hikayede bir efsanede bazen senleyim
Þimþeðin çizgisindeyim fýrtýna günü öncesindeyim
Þairin ezgisinde aðlattýðý o yerde
Ýnsanla buluþtum