Gün Gelir
Sezen Aksu

Uzaklardan bir ses zaman zaman
Fýsýldar sanki adýmý usul usul
Ve eðer yaðmur yaðýyorsa bir de o akþam
Her damla çelik misali aðýrlaþýr

Kulaklarým çýnlamýyor ne zamandýr
Beni hasretle anan biri yok artýk herhal
Bir garip bencil duygu ki ruhumu sarar
Ýçtiðim içkinin buruk lezzeti acýlanýr

Gün gelir serseri ruhum elbet
Acýnýn lezzetine de alýþýr mý alýþýr
Alt tarafý insaným iþte herkes gibi
Aklým ara sýra olsa da karýþýr