Güngörmemiþler
Sezen Aksu

Tedavülden kalktý aþk
Üç ihtilal üç kuþak
Fiiliyattan geçtim
Düþünmek bile yasak

Girmeyelim bu konulara
Bizden geçti þiþt susak
Yedi onda dört, onda beþ
Önümüz deprem yan basak

Bize mi denk geldi
Bize mi insaf

Kelimeler fistan giymiþ
Salýnýyor aðýr aksak
Atý alan Üsküdar'ý geçmiþ
Saadet bizden uzak

Bize mi denk geldi
Bize mi insaf

Biz gördük yanmayý
Ölümüne zorlanmayý
Ýktidar altýnda þahlanmayý, horlanmayý
Her þart her koþulda
Babalar gibi dayanmayý
Bizden sonrakiler gün görse bari

Her birimize deðdi fesat
Dünya iþleri kesat
Yuvarlanýp gidiyoruz
Halimiz eh iþte vasat

Bize denk geldi maalesef