Homini, Pufidi, Tumba
Sezen Aksu

Oturalým arkadaþlar
Dinlenelim artýk biraz
Esneyelim uzun uzun
Ne manasýz þey çalýþmak

Hayat hoþ gerisi boþ
Haydi yeþil kýrlara koþ
Sana ne dünya halinden
Sen az, kudur habire coþ

Homini de gýrtlak pufidi kandil tumba yatak

Konuþalým arkadaþlar
Mangalda kül kalmasýn
Atalým tutalým biraz
Ya tutarlar ya tutarsýn

Sallayalým arkadaþlar
Ki duyanlar þaþakalsýn
Yalandan kim ölmüþ sanki
Mevlam seni çayýra salsýn

Homini de gýrtlak pufidi kandil tumba yatak

Aðlayalým arkadaþlar
Arada bir rahat batsýn
Dört yanýmýz tavernalar
Ýki çalkalar rahatlarsýn

Homini de gýrtlak pufidi kandil tumba yatak