Köprü
Sezen Aksu

Ben bir yerde hata yaptým ama nerde
Vermeye çalýþýrken dolu bir þeyler
Kurmaya çalýþlýrken doðru bir þeyler
Kopup gitti ellerimden birer birer sevgililer

Özlemlerimle yýllarca yanarak
Sözüm ona sen böyle bir þey aradýn
Duygularýnsa çocuktu üç yaþýnda
Kaçýp kovalanmaktý heyecanlarýn

Bense kurulduðunu sanýyordum köprüler
Ýçimde sevinci vardý saðlýklý sevgilerin
Oysa eskilerden tek farký bu kandýrmacanýn
Daha akýllý ve hesaplý olmasaydý

Kuru kuru aþk deðil biraz paylaþmak
Ya da bir þeyleri sevgiyle yaratmak
Yüreðinde güven yol yol damar damar
Böyle bir düþ için bile deðer
Ýnan mutsuz olmak