Kýþ Masalý
Sezen Aksu

Bir su damlasý ürperir tenimde
Bir temas hatýlarým ta eskiden
Gözlerimi unuturum masallarda aðlayamam ki ben

Su gibi çýrýlçýplak ve aydýnlýk
Saz gibi durdum þiddetin önünde
Sevgiyi bilmiyorlar bilmiyorlar
Söyleyemem ki ben

Yabaným, sevgilim, esmerim, sebebim
Bir gün bir kýþ masalýnda sevip yitirdiðim
Þimdi artýk korkudan þarkýlar mýrýldanan
Öpüþünle yaralý bir kýz çocuðuyum ben.

Her sözüm mühürlenmiþ, kilitlenmiþ
Bin öpücükten, bin dokunuþtan
Uyumasam da canýmýn çýðlýðýný
Susturamam ki ben