Þu Saniye
Sezen Aksu

Yok senden baþka bir dünya
Yok senden baþka bir alem
Cenneti verseler almam
Ben senden asla ayrýlmam

Belki bu da gelir geçer
Þu saniye esastýr gel

Geçse de beni unutma
Hiçbir aþkýný unutma
Zira budur elimizde kalan
Aþktan baþka her þey yalan

Ne yaptýysan yaptýn kalk gel
Affeder elbette hak gel

Düþünmek istemem þimdi
Büyü bozulsun istemem
Hafiflettim her þiddeti
Geçirip aþkýn içinden