Zavallý Bir Gece
Sezen Aksu

Bu gece ben þarkýlarýn kederleriyle içip
Duman duman savrularak daðýlmak istiyorum
Bilmediðim sokaklarýn yabancý insanýna
Kaynaþarak efkarýmý daðýtmak istiyorum

Bu gece ben gerçeðimden uzaklaþýp giderek
Düþlediðim dünyalarý seyrederek görerek
Boynu bükülü, bir köþede kadehiyle yarýþan birine
Teselli vermek, onunla gülmek, aðlamak istiyorum
Teselli vermek, onunla gülmek, aðlamak istiyorum
Kaderci bir þarkýyla of çekip de þöyle
Büyülü bir aþk arýyorum

Bu gece ben cebimdeki en son kuruþa kadar
Yiyip içip, gezip tozup tükenmek istiyorum
Gün ýþýrken yalpa yalpa sallanýp da giderek
Evin yolunu bile þaþýrýp kaybolmak istiyorum

Bu gece ben gerçeðimden uzaklaþýp giderek
Düþlediðim dünyalarý seyrederek görerek
Boynu bükülü, bir köþede kadehiyle yarýþan birine
Teselli vermek, onunla gülmek, aðlamak istiyorum
Teselli vermek, onunla gülmek, aðlamak istiyorum
Kaderci bir þarkýyla of çekip de þöyle
Büyülü bir aþk arýyorum