Bu mu Sevda
Soner Arýca

Olmadýðýn heryer gurbet
Gelmediðin evim zindan
Yataðým taþtan soðuk
Dayanamaz buna insan
Tükenecek neyim kaldý
Uykularým çoktan bitti
Yetmiyor aklým çözmeye
Bu mu sevda dedikleri

Bu mu sevda bu nasýl aþk
Bu hasret bana belki de tuzak
Ölümü bile göze aldým
Geliyorum sana çýrýlçýplak

Beni de al sen nerdeysen
Nefes almak bana sensiz yasak
Ölümü bile göze aldým
Geliyorum sana çýrýlçýplak

Utanýrým söyleyemem
Yaþadýðým yalnýzlýðý
Kelimeler yetmiyor ki
Bu mu sevda dedikleri
Paylaþýrým yokluðunu
Gecenin sessizliðiyle
Yetmiyor yalnýz hayaller
Bu mu sevda dedikleri