Gözbebeðimsin
Soner Arýca

Ýnat etme teslim oldum
Gözlerim yine yolunu gözlüyor
Tutsak ettiðin sevgi hislerim
Can bakýþlým beraat istiyor

Gülmenin kuru sýkýsýnda
Kurþun aldým yandým
Cenneti gördüm gözlerinde
O an için öldüm sandým

Gözbebeðimsin, yürek atýþýmsýn
Naz etme gel bana sar beni yarim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum iþte, tek þahidim Allah

Yazýk etme þaþkýn oldum
Ellerim yine elini düþlüyor
Sancý sardýðýn gönül baðlarým
Çözülüp sana uçmak istiyor