Hazýrým
Soner Arýca

Gönül üzgün
Uðruna öldüðü aþklar bitti
Gönül küskün
Her aþkýn yeri yangýn yeri
Hemen þimdi
Deðiþmeye hazýr ruhum
Evet þimdi
Ben hazýrým

Tutuþtum yandým önce
Külümden doðdum sonra
Her aþk bir sýzý býraktý
Çözdüm artýk hayatý

Seven de vardý sevmeyen de
Ölen de oldu terk eden de
Bedelini ödedim bütün aþklarýn
Yenisine hazýrým yenisine