Sevmeye Sözümüz Var
Soner Arýca

Denizler yansýn, çöller buzlansýn
Müjdeler gitsin, yaban ellere
Bütün kadehler aþkým için kalksýn
Þenlik baþlasýn dost yüreklerde

Yýllar yýlý beklediðim buna benzer bir þeydi
Zararýmýz yok kimseye seviyorsak kime ne
Yýkýlýr yakýlýr dünya, deðil hiç umrumuzda
Günah deðil bu yasak deðil ki
Sözümüz var sevmeye

Herkes bilsin duysun dünya
Aramýzda birþey var
Günah deðil bu yasak deðil ki
Sevmeye sözümüz var
Örnek olur bizim aþkýmýz aleme
Bizi yazar þarkýlar
Günah deðil bu yasak deðil ki
Sevmeye sözümüz var