Kiþisel Bir Þey
Teoman

Kiþisel bir þey deðil bu
Yaþamak zor buralarda
Kimdendi bu yara diye
Kalbine sorduðunda
Gerçeði istiyorsan
Diyeceklerimi unuttum
Garip geliyor dostlar
Ýz býrakmadan kaybolunca
Bilirim geri gelmezler, ama
En güzel günleriydi onlar hayatýmýn
Bazen bir fýsýltý çýkar
Baðýrmaya çalýþýnca
Tek bir umut bile yok mu
Ýnsan geçmiþle yaþayýnca
Son kez inan yalan olsa da
Bazen bir rüya yeter
Kendimi kandýrabilirim
Ýkimizde görürsek eðer