Vídeo de Kum Ba Ya
TraditionalKum ba ya, my lord...
Kum ba ya...(3x)
Oh , Lord.. Kum ba ya

Someone's cry in Lord... Kum ba ya
(3x)
Oh , Lord.. Kum ba ya

Someone'spray in Lord...
Kum ba ya...
(3x)
Oh, Lord.. Kumbaya...

Someone's sing in Lord ...
Kum ba ya...
(3x)

oh, Lord ... Kumbaya... Kumbaya...
Kumbaya , my Lord