Bir Þans Daha
Yonca Evcimik

Ne renk, ne dil neden deðil
Bir þans daha bu dünyaya
Ýnancýn engel deðil
Dene, inan deðer bir (1) olmaya

Dünde yok, yarýnda yok
Zaman sonsuz 1 (bir) þimdi
Hemen þimdi aný yaþa
Gecikme hayata, aþklarýna

Karþýlýksýz sev, paylaþ
Sonsuz sevgi ile yaklaþ
Kim olursan ol, ne olursan ol hatýrla
Hatýrla, hepimiz biriz

Ýçine dön derin bak
Kurtar ruhunu kendinden
Bir hiç ol
Tek bir (1)'in ellerine býrak
Ben böyle bir hayatý seçiyorum