Pocestný
Zuzana Smatanová

Hej, pocestný neniè moje obrazy,
spomienku na môj budúci ?ivot,
na ktorý si nikdy nezarobím ...
Hej, pocestný zahoï moje odkazy,
a skús mi sám poveda èo
zas neurobím ...

Keï prídem o vlasy a odvahu
a schopnos vrá?a do ¾udí,
keï zmením postoj k veciam, moju
nev?ednos a povahu viem,
?e zostane to prirodzene veèné ...

Hej, pocestný beriem strach a osudy,
deom zo snov tie neprieh¾adné obludy,
budem sa sna?i nech to vylep?ím ...
Hej, pocestný v?etci spolu rastieme,
ka?dou cestou niekam spolu dôjdeme,
ka?dým dòom trochu hlb?ie do zeme ...

Keï prídem o vlasy a odvahu
a schopnos vrá?a do ¾udí,
keï zmením postoj k veciam, moju
nev?ednos a povahu viem,
?e zostane to prirodzene veèné ...

Prídeme o vlasy a odvahu
a schopnos vrá?a do ¾udí,
zmeníme postoj k veciam, na?u
nev?ednos a povahu ... viem,
?e zostane to prirodzene veèné ...