Prís Na To
Zuzana Smatanová

Je ¾ah?ie predstavi si, ?e sa vyhnem zlému vkusu
èi vybra plné vrecká starých lístkov z autobusu,
naèo ich odklada, keï revízor má zas vo¾ný deò ...

Keï útla servírka si pí?e zoznam jedla èo chce?,
no nikto netu?í - ani Ty, ?e hladná je tie?, poèká si
do ?tvrtej, zbalí zvy?ky do novín a pobe?í preè...
niekam sa za?ije a sama so sebou hodí reè ...

Sám pozná? keï si h¾adá? vhodné miesto úkrytu,
keï sa Ti niekto cudzí dostane do bytu,
páli knihy kde sú v?etci bezchybní no príde taký,
kto za tú bezchybnú krásu za v?etkých zaplatí!

Tá ?ena zbledla mala príli? nízky krvný tlak,
mám pamä na to, ?e z vrecka sa jej vysypal tabak,
a ?i pre mòa vtedy chví¾u znamenalo postupne prís
na to, preèo to tak zvlá?tne vyzerá ... len tak ma napadlo,
?e aj tak sa z toho v tomto svete nestrie¾a ...

Keï múdry povedal :"Zatras f¾a?ou zátka povolí!",
nie vtedy nerozmý?¾al èi to niekto dovolí,
mal v hlave to¾ko vecí, veï u? nebol mladý ... a potom
zomrel ... na svoje nápady - je tak! veï veci nemusia ma
príèinu, vtedy stanú sa len tak ...

Sám pozná? keï si h¾adá? vhodné miesto úkrytu,
keï sa Ti niekto cudzí dostane do bytu,
páli knihy kde sú v?etci bezchybní no príde taký,
kto za tú bezchybnú krásu za v?etkých zaplatí!

Dni keï mám chu urobi hlúpos, ¾udia nemenujú,
mám potom obavy, ?e sa mi za to poïakujú,
bez zlého pocitu za to, sa necíti vinná - to som ja ...
tak trochu príèinná ... a preto, bojím sa toho,
?e raz budem celkom iná ...